SER update door Jelle Weever | februari 2017

Aan de leden van MKB Regio Zwolle:

Ik mag u vertegenwoordigen in de Sociaal economische Raad Overijssel. Kortweg: SER. Hierin bespreken vakbonden, gemeenten en werkgeversorganisaties tal van actuele punten uit de provincie. We geven het provinciale bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

De belangrijkste besproken zaken waren de volgende. Wil u een van de genoemde documenten ontvangen kunnen wij u deze nazenden.

  • Donderdag 15 december 2016 vond de vijfde editie plaats van het Regio Zwolle Congres. De gehele publicatie “Regio Zwolle Monitor 2016” is hier te downloaden: http://www.regiozwollecongres.nl/images/rzc-monitor-2016.pdf  Overigens vind u alles over de stand van zaken van de Twentse economie via: www.twenteindex.nl
  • Het onderzoek “De Kracht van Oost-Nederland” geeft een fundamentele analyse van de economische toestand van Oost-Nederland. Op 6 december 2016 jl. zijn in Zwolle de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.
  • Provinciale Retaildeals / SER advisering; GS hebben een ‘provinciale retaildeal’ met het Rijk getekend. SER Overijssel heeft begin december 2016 over de retaildeal (en de rol van de provincie mbt detailhandel in zijn algemeenheid) geadviseerd. Gedeputeerde Staten zal nog formeel op het advies reageren.
  • De stand van zaken aangaande Programmering woningbouw is besproken. Uit recent onderzoek van het EIB bleek (te) krappe programmering via de provinciale woonafspraken, als SER Overijssel eerder via advisering voor gewaarschuwd heeft. De heer Rietdijk, directeur NVB (Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) en vice voorzitter NVB, de heer van Kooten (Hegeman Bouw) hebben in december jl. hierover gesprek gehad met ondergetende en de secretaris. Ook Bouwend Nederland Oost heeft de secretaris uitgenodigd voor een gesprek eind dec. jl. met een aantal bestuursleden en een paar gemeenten (ambt.). De secretaris heeft inmiddels contact gehad met de provincie/gedeputeerde van Haaf, over invulling v nader overleg met de marktpartijen hierover.
  • Programma nieuwe energie is ook ter tafel gekomen. Inmiddels is er een conceptprogramma opgesteld door de kernpartners VNO-NCW Midden, MKB Midden, Natuur en Milieu Overijssel, Enexis, het Bio-energiecluster Oost Nederland, de gemeenten Zwolle en Hengelo en de provincie Overijssel. Het programma geeft de actielijnen aan voor zes inhoudelijke thema’ s en heeft een adaptieve sturingsfilosofie. De Sociaal Economische Raad Overijssel is als procesadviseur opgetreden en heeft aan GS in april 2016 advies uitgebracht over het ontwikkelproces. De SER Overijssel was gevraagd om ook over het conceptprogramma advies uit te brengen. De ingestelde werkgroep Energie vanuit SER Ov bestond uit mevr. Adema, dhr. Netjes en de secretaris. Het advies is betrokken bij de bespreking van het investeringsvoorstel aan Provinciale Staten. GS zal op korte termijn ook schriftelijk een reactie hierop aan SER uitbrengen. De bespreking van het conceptprogramma Nieuwe Energie Overijssel (met de daarbij geagendeerde SER brief) in de Statencommissie Energie en Milieu is terug te kijken via de site van de provincie.
  • Intersectorale arbeidsmobiliteit staat meemaals op de agenda dit jaar. Te gast waren mevr. van der Zee, prov. Overijssel dhr. RJ. de Vries, O&O fonds (regiomanager Oost/OTIB) Mevr. van der Zee heeft toegelicht welke ontwikkelingen en activiteiten er inmiddels in Overijssel (gaan) lopen, in het kader van arbeidsmobiliteit (1 van de actielijnen uit het provinciaal arbeidsmarktbeleid “Iedereen in Overijssel doet mee!” Zij heeft eveneens toegelicht welke aanvragen er bij minister Asscher zijn ingediend vanuit de regio (zgn pilots DWSRA-gelden) om experimenten op het gebied van Werk naar Werk dienstverlening aan te bieden en om de regie en samenwerking op de arbeidsmarkt te versterken. Als SER Overijssel hebben we met GS afgesproken gezamenlijk met de provincie nader onderzoek uit te (laten) voeren naar ervaringen, werking en met name belemmeringen van intersectorale mobiliteit obv lopende sectorplannen en obv de pilots DWSRA.

Mocht u eens concrete input op punten hebben, dan vernemen wij dat graag van u via info@mkbregiozwolle.nl. Maandelijks ontvangt u van ons vanaf nu een update.

Dank voor uw aandacht!

Jelle Weever

Bestuurslid MKB Regio Zwolle

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.