Omgevingswet: nieuwe werkwijze voor complexe initiatieven

Vanaf 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en aanvragen voor ruimtelijke initiatieven is behoorlijk en vraagt van de overheid een nieuwe werkwijze. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’

Omgevingstafel IJsselland: binnen acht weken één antwoord van één overheid
Op de Omgevingstafel bespreken we initiatieven waarbij meervoudige afstemming nodig is. Er is vroegtijdige afstemming over initiatieven in de fysieke leefomgeving, waar meerdere ketenpartners bij betrokken zijn. Zoals:

  • Milieu- en bouwvergunning voor bedrijven
  • Stedenbouwkundig ontwikkelplan
  • Wijzigen agrarische bestemming (Rood voor Rood)
  • Realisatie woningbouwlocatie
  • Uitbreiding bedrijventerrein

Bij de Omgevingstafel IJsselland gaan alle belangrijke gesprekspartners van de gemeente in gesprek, zoals het waterschap, de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst IJsselland, de welstand, Veiligheidsregio en de GGD. Samen zoeken we dan naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. Aan de Omgevingstafel vindt het integrale afstemmingsgesprek plaats, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt over haalbaarheid en indienen aanvraag omgevingsvergunning.

Vergunningaanvraag onder Omgevingswet
Bij vergunningaanvragen waar meerdere overheden regels voor stellen, wordt er één bevoegd gezag aangewezen als coördinator van het afhandelingsproces. De Omgevingswet gaat uit van een gelijkwaardige informatiepositie voor de initiatiefnemer. Dit houdt in dat de geldende regels begrijpelijk zijn ontsloten en dat er zaakgericht gewerkt wordt.

Participatie
Vraagt u een vergunning aan? Dan moet u daarbij vermelden of participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: of en hoe heeft u de buurt betrokken bij de plannen? Dit stimuleert initiatiefnemers om informatie te verschaffen over de manier waarop de belangen van belanghebbenden zijn gehoord en hoe het resultaat daarvan is verwerkt in het plan.

Meer informatie
Op www.odijsselland.nl vindt u meer informatie over de Omgevingswet.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share