Column Jelle Weever: Keuzes maken en niet zeuren!

DE POLITIEK MOET KEUZES MAKEN

De verkiezingen in Kampen zijn achter de rug. De opkomst was laag met 60%. Niet stemmers moeten niet klagen dat Kampen hun koers niet vaart. Het vormen van een nieuwe coalitie wordt een puzzel. Temeer omdat er economische keuzes over de toekomst gemaakt moeten worden.

Ondernemers vragen het nieuwe college aandacht te vestigen op belangrijke ondernemersthema’s en te werken aan het versterken van de economische basis/visie. Dit is voor ondernemers van groot belang. Zij zorgen voor een bruisende binnenstad, investeren in voorzieningen, zorgen voor werkgelegenheid en zijn maatschappelijk betrokken. Ondernemers willen dat het goed gaat met hun directe omgeving. Voor de komende vier jaar zien we de volgende ontwikkelingen en uitdagingen op ons afkomen die gezien moeten worden als onze gemeenschappelijke uitdagingen:

– Ruimtelijke ordening en een integrale aanpak fysieke leefomgeving:
Deelthema’s hierbij zijn: gemeentelijke vergunningverlening, menskracht, ruimte om te ondernemen, behoud van
werklocaties en extra bedrijventerreinen en (achterstallig) onderhoud van de ruimte, (vaar)wegen en bruggen.

– Binnenstad en buitengebied:
Hierbij gaat het over de samenhang tussen de binnenstad en het Melmerpark. Bereikbaarheid van de binnenstad met
voldoende laad- en losplekken, toerisme, cultuur en binnenstedelijk winkelen/wonen. Ook moet er een invulling
gegeven worden aan stoppende boeren bedrijven. Wij pleiten daar voor een ruime bedrijfsbestemming.

– Klimaat en energie:
Aandacht voor energietransitie, verduurzaming, circulaire economie, vergroening, voldoende capaciteit energie- en
laadinfrastructuur en oog voor de Regionale Energie Strategie.

– Ondernemerschap:
Hierbij gaat het over aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs, herstel van het ondernemersklimaat ná corona (met
maatwerk-aandacht voor de meest getroffen ondernemers/sectoren), schuldhulpverlening, een mkb-vriendelijke
gemeente, ondernemersloketten, lage lokale lasten, goede aanbestedingsafspraken en het invoeren van de MKB-Toets
als het gaat om het meedenken over beleid, nieuwe regels en uitvoeringsplannen die gevolgen hebben voor mkb-
ondernemers.

Heel specifiek maken we ons daarbij zorgen over vijf actualiteiten waarbij de gemeente een belangrijke partij is v.w.b. het bieden van ondersteuning en de realisatie. Dit zijn:

1. Stagnerende woningbouw
Advies is hierbij om samen met het bedrijfsleven en provincies versnellingsteams woningbouw te organiseren.

2. Beschikbaarheid van bedrijventerreinen
Het gemeentebestuur moet kleur bekennen. Gaan we voor een 2e haven, gaan we uitbreiden over de N50 en op welk
type bedrijvigheid gaan we inzetten.

3. Beschikbaarheid RO-menscapaciteit
Op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening is het advies om in te zetten op het bundelen van
regionale expertise en het inzetten van middelen voor werving van extra menskracht.

4. Voortgang energietransitie en -infrastructuur
Vanuit de RES faciliteren op een gerichte aanpak voor bedrijventerreinen.

5. Onderwijs en (zij-) instroom arbeidsmarkt
Investeer via de regionale werkbedrijven in de uitvoering van de banenafspraak.

Bovenstaande thema’s zijn maatschappelijk- en economisch complex. Publiek-private samenwerking is daarbij essentieel. We zullen daarom de expertise van bestuurders en ondernemers moeten inzetten om tot de goede oplossingen te komen.

Jelle Weever
Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle
DGA Weever bouw

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share